Хлебни изделия - Княжево АД съдлъжник на Хлебни изделия - Подуене АД

Решения от извънредно общо събрание на облигационерите

На 17.07.2012 год. се е провело извънредно общо събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации на Хлебни Изделия - Подуяне АД с ISIN BG2100011084, на което е прието преструктуриране на задълженията по емисията както следва:

1. Неплащането на дължима лихва на 09.06.2012 г. да не се счита за неизпълнение по облигационната емисия;
2. Дължимата лихва към 09.06.2012 г. е платима на 09.12.2012 заедно с дължимата на 09.12.2012 г. лихва по облигационната емисия.
3. Удължаване падежа на емисията с една година, при следните кумулативно обособени допълнителни и предоставяне на документи на банката довереник, удостоверяващи изпълнението на допълнителните условия:

- В срок до 20.07.2012 год. всички дружества от групата на Нилана да станат съдлъжници по облигационния заем на Хлебни изделия - Подуяне АД, а именно - Нилана ООД, Хлебни изделия - Княжево АД, Чехия консулт ООД и БанкНот АД.

- В срок до 31.07.2012 год. - учредяване на ипотеки за обезпечаване вземанията на обгационерите върху всички недвижими имоти, собственост на дружества от групата на Нилана към 19.06.2012 год., а именно от: Нилана ООД, Хлебни изделия - Княжево АД, Чехия консулт ООД и БанкНот АД.

- В срок до 23.07.2012 год. - учредяване на особен залог по ЗОЗ /и/или по Търговския закон в случай, че акциите са налични и не е учреден залог с предаване на книгата/ върху всички акции и дялове на дружества от групата на Нилана, а именно от: Нилана ООД, Хлебни изделия - Княжево АД, Чехия консулт ООД и БанкНот АД.

- В срок до 23.07.2012 год. - учредяване на особен залог по ЗОЗ върху всички регистрирани търговски марки на дружества от групата на Нилана, а именно от: Нилана ООД, Хлебни изделия - Княжево АД, Чехия консулт ООД и БанкНот АД.

- В срок до 23.07.2012 год. - учредяване на особен залог на вземания от продажбата на всички акции и дялове на дружества от групата на Нилана към 19.06.2012 год., а именно от: Нилана ООД, Хлебни изделия - Княжево АД, Чехия консулт ООД и БанкНот АД.

- Действия на разпореждане с гореизбороените активи след датата на прехдоното Общо събрание от 19.06.2012 да става само след предларително одобреие на общото събрание на облигационерите.